POJIŠTĚNÍ

Doklady a informace k Pojištění

 

Pojištění k zájezdům

V základní ceně zájezdu (objednávky) není zahrnuto pojištění cestovní - tzv. zdravotní, léčebné výlohy, asistenční služby, storno objednaných služeb, odpovědnost, úraz, technická pomoc, zavazadla, doklady, zpětná přeprava a další.

Rozsah možných pojištění, které nám nabízí Union pojišťovna jsou velmi rozsáhlé a jejich výše pojistného krytí, včetně asistenčních služeb je na vysoké úrovni. Zpracovali jsme pro Vás zjednodušený přehled nejpotřebnějšího pojištění. Nepodceňte v dnešní době možnosti a rozsah pojištění i vzhledem ke Covidu i karanténám. Pečlivě zvažte, jaké krytí pojistných událostí máte z osobních pojistek a platebních karet.

My Vám nabízíme ve spolupráci s Union pojišťovnou několik variant, jak si správně lyžařský zájezd pojistit. Rozsah typů pojištění A i B (A/30, A/30 Pandemic, B, A60…) je rozsáhlejší, než zde uvádíme. Kompletní přehled je uveden v jednotlivých dokumentech o pojištění.

  1. Pojištění můžete mít uzavřeno prostřednictvím CK, tj. obsaženo ve Vaší smlouvě k objednané službě u CK.

 

Zde Vám nabízíme následující možnosti:

Zjednodušený stručný přehled pojištění UNION pojišťovny v Kč
Balíky pojištění  A30 PANDEMIC COVID-19  A30 základní B*
Pojistné na den dosp. os. / senior / dítě do 15 let  SPORT 140 / 240 / 100 100 / 170 / 70 90 / 180
Pojistné na  8 dní dosp. os. / senior / dítě do 15 let  SPORT 1120 / 1920 / 800 800 / 1360 / 560 720 / 1440
Pojistné na 10 dní dosp. os. / senior / dítě do 15 let  SPORT 1400 / 2400 / 1000 1000 / 1700 / 700 900 / 1800
Pojistné na den dosp. os. / senior / dítě do 15 let  TURISTA 70 / 120 / 50 50 / 85 / 35 40 / 80
Pojistné na  8 dní dosp. os. / senior / dítě do 15 let  TURISTA 560 / 960 / 400 400 / 680 / 280 320 / 640
Pojistné na 10 dní dosp. os. / senior / dítě do 15 let  TURISTA 700 / 1200 / 500 500 / 850 / 350 400 / 800
       
pojištění léčebných výloh v zahraničí 8 000 000 8 000 000 4 000 000

pojištění léčebných výloh v zahraničí včetně

pandemie/epidemie a klasifikace Covid

1 000 000    
karanténa v zahraníčí 1 000 / noc / max. 14 nocí    
pojištění zavazadel ano ano ano
pojištění odpovědnosti ano ano ano
úrazové pojištění ano ano ano
pojištění zrušení objednaných služeb

max. 30 000 / os.

max. 90 000 / sml.

max. 30 000 / os.

max. 90 000 / sml.

max. 12 000 / os.

max. 36 000 / sml.

pojištění zrušení objednaných služeb karanténa v ČR či

nemožnost vycestování pandemie/epidemie/covid

max. 30 000 / os.

max. 90 000 / sml.

   
pojištění nevydařené dovolené ano ano -
pojištění zvýšených nákladů na zpětnou přepravu ano ano -
pojištění doprovodu ano ano -
pojištění předčasého návratu a nečerpaných služeb ano ano -
pojištění cestovních nákladů v případě nepojízdného vozidla ano ano -
pojištění zpoždění hromadného dopravního prostředku ano ano -
pojištění opožděného nástupu na zájezd ano ano -
pojištění nákladů na technickou pomoc při záchranné akci ano ano ano

 

S kategorie SPORT zahrnuje lyžování bez rozdílu

T kategorie TURISTA = NELYŽAŘ nezahrnuje události spojené s lyžováním

dítě = osoba do 15 let

senior = osoba nad 70 let

* u varianty pojištění "B" není kategorie "dítě"

 

Kompletní podmínky jednotlivých typů pojištění, jsou vypsané v jednotlivých dokumentech Union pojišťovny.

http://www.talpa.cz/sluzby-slevy/pojisteni/pojisteni/

 

Pojištění je samostatná služba nabízená CK. CK pojištění pouze zprostředkovává. Smluvní vztah vzniká mezi zákazníkem a zvolenou pojišťovnou. Zákazníkovi se doporučuje uzavřít cestovní zdravotní pojištění a pojištění storna, přičemž může využít produktu, který zprostředkovává CK.

V ceně zájezdu není zpravidla pojištění zahrnuto.

Nesjednání takového pojištění znamená, že v případě pojistné události přebírá zákazník plnou zodpovědnost za důsledky takto vzniklých škod. Nepodceňujte výběr pojištění, nikdy nevíte, co zákeřného na Vás ze zdravotního hlediska čeká, nespoléhejte jen na pojištění platební karty.

 

Případné vzniklé pojistné události a další nároky z pojistných smluv, řeší zákazník přímo s pojišťovnou. CK nepřísluší posuzovat existenci či výši uplatňovaných nároků plynoucích z tohoto vztahu. Podrobnosti o pojištění jsou uvedeny v pojistných podmínkách pojišťovny, doba trvání pojištění by měla odpovídat době trvání zájezdu včetně cesty. V případě, že zákazník sjednal cestovní pojištění, bere na vědomí, že úhradou ceny zájezdu ve smlouvě je uhrazeno též pojistné (ev. i na zrušení cesty stornopoplatků, pokud zákazníkem sjednaná varianta toto pojištění obsahuje). Pojistné za storno pojištění zpravidla nelze zákazníkovi vrátit ani při odstoupení od smlouvy. Zákazník uzavřením smlouvy rovněž potvrzuje, že je oprávněn sjednat pojištění i pro další osoby (pojištěné) a že mu byly předány informace o cestovním pojištěni a pojistné podmínky.

 

CK Talpa zprostředkovává pojištění UNION, podrobný rozpis limitů a cen je v samostatné příloze, na www.talpa.cz. Jedná se o pojištění na cesty a pobyt, které může obsahovat mimo jiné pojištění STORNA a pojištění na lyžování včetně snowboardingu i možnosti jízd ve volných terénech a pojištění PANDEMIC.

 

Z našich zkušeností:

Při vyřizování pojistných událostí od Vás pojišťovny budou vyžadovat doklady k nastalým situacím. Je proto nutné si opatřit doklady k těmto jednáním přímo na místě, kde se Vám pojistná událost stala. Např. protokoly od policie či majitele objektu, zdravotní dokumentaci. Vždy postupujte dle rad Vaší pojišťovny a její asistenční služby či jejího dispečinku. Pojistnou událost hlaste již z místa pobytu dle pokynů pojišťovny.

Lyžárnu používáte na vlastní nebezpečí. Pokud dojde ke krádeži a vy jste na tento případ pojištěni, vyžadují pojišťovny protokol od policie, ve kterém musí být jasně uvedeno, že bylo použito násilí nebo byla překonaná překážka. Pojištění se vztahuje pouze na věci ve Vašem osobním vlastnictví, ne na věci z půjčoven.

Upozorňujeme všechny naše zákazníky na skutečnost, že rezidence ve Francii nejsou pojištěny proti krádežím. Odpovědnost ubytovatele za odložené a vnesené věci se řídí právním řádem státu, kde ubytování probíhá (místem ubytovacího zařízení). Právní řád není totožný se spotřebitelsky příjemnou českou právní úpravou.

Residence v Itálii i v Rakousku jsou zpravidla rodinné podniky, kde je pojištění objektu obvyklé v rámci rodinného pojištění. Nelze na toto ale spoléhat.

 

EPIDEMICKÉ A COVID OMEZENÍ

Zákazník je tímto obeznámen s tím, že v destinaci mohou být zavedena protiepidemická opatření, jež mohou mít vliv na rozsah a kvalitu poskytovaných služeb (např. mohou nastat situace, kdy lyžařské středisko bude nuceno omezit kapacitu na sjezdovkách, uzavřít např. veřejné sportovní a kulturní komplexy, bazény sportoviště, společenská zařízení….). Zákazník se zavazuje dodržovat veškerá hygienická opatření požadovaná dodavatelem služeb. Epidemiologická situace se může dynamicky měnit, nelze vyloučit např. zavedení povinných testů apod. Zákazník s tímto výslovně souhlasí.

 

Pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře dle zákona 159/1999 Sb. - Union pojišťovna

Talpa logo

CK Talpa spol s.r.o.

Zapova 14
150 00 Praha 5

Otevírací doba

duben - srpen:

osobní návštěvy pouze na základě předchozí dohody.

září - březen:

po - st: 10:00 - 17:00
čt: 10:00 - 18:00   

mimo otevírací dobu dle dohody

Ačcka
Dotazy a objednávky
257 310 901
Nebo emailem
info@talpa.cz

Máte dotaz?

Talpa logo