Doprava se uskutečňuje luxusními autobusy splňujícími požadavky pro mezinárodní dopravu pro státy EU, s občerstvením, lednicí, videem a WC. Odjezdy jsou zpravidla 1 den před uvedeným dnem nástupu pobytu, převážně pátek večer (dle typu střediska) z Prahy. Odjezd ze středisek převážně s návratem do Prahy následující den po ukončení pobytu.

Odjezdové místo je Praha, pokud není uvedeno ve smlouvě o zájezdu jinak. Jiná odjezdová místa je nutné předem objednat a uhradit v CK. PŘESNÉ MÍSTO, ČAS ODJEZDU, TRASA JSOU VŽDY SDĚLENY V POKYNECH K ODJEZDU, KTERÉ OBDRŽÍ ZÁKAZNÍK NEJPOZDĚJI 7 (sedm) DNÍ PŘED ODJEZDEM NA ZÁJEZD.

CK si vyhrazuje právo nečekat na účastníky zájezdu, kteří se nedostaví k odjezdu nejpozději ve stanovenou hodinu, s tím, že tímto nevzniká nárok na jakoukoli náhradu.

Vzhledem k objemu zavazadlového prostou a přísným předpisům povolené váhy náprav u busů je počet a velikost zavazadel omezena. Na jednoho zákazníka 1 (jedno) cestovní zavazadlo průměrných rozměrů cca do 25 kg, 1x taška pouze pro lyžařské boty a jedno malé příruční zavazadlo do busu do 5 (pěti) kg, 1 pár lyží nebo 1x snowboard. Jiné množství zavazadel, lyží či snowboardů musí být předem projednáno s CK. Vyšší množství zavazadel je po projednání za úhradu. Pokud zákazník překročí uvedený hmotnostní limit zavazadel, může řidič popř. zástupce CK vyloučit nadlimitní zavazadlo z přepravy. Z přepravy jsou vyloučeny omamné a návykové látky, a to v jakémkoli množství. Zavazadla mohou být označována štítky dle pokynů dopravce.

Ve střediscích není garantováno dojetí až před ubytovací kapacitu. Vaše zavazadla by měla být snadno přenositelná, tedy jak váhově, tak tvarem. Počítejte i s touto možností vlastního přesunu zavazadel v místě pobytu. Vše dle aktuální situace na místě, možností a pokynů dopravce.

Každý cestující je povinen si svá zavazadla za asistence řidiče naložit do autobusu. V případě přestupu po trase si je přeložit a v cílovém místě si zavazadla převzít. CK ani dopravce nepřebírají odpovědnost za případnou záměnu či ztrátu přepravovaných zavazadel s výjimkou přepravy samotné. Zákonná odpovědnost dopravce za zavazadla přepravovaná v zavazadlovém prostoru je pouze po dobu konání přepravy.

Při dřívějším vystupování je dobré si hlídat snadnou dostupnost zavazadel.

Dopravce ani CK nejsou v rámci přepravy odpovědni za malá poškození přepravovaných zavazadel, v rozsahu běžného opotřebení vzniklého při nakládání a vykládání běžným způsobem (malé škrábance, promáčknutí, či poškození vyčnívajících části). Pro tyto případy doporučujeme obalení zavazadel např. folií.

Upozorňujeme, že CK negarantuje hlídání zavazadel před ubytováním v příjezdový den ani po ukončení ubytování v odjezdový den.

Úschova zavazadel v příjezdový i odjezdový den není součástí služeb CK poskytovaných v rámci zájezdu. Zákazník si tuto službu hradí a zajišťuje sám, pokud není CK informován jinak.

Přeprava zvířat není možná.

Povinností zákazníka je použít v dopravním prostředku bezpečnostní pásy, pokud jsou jimi vozidla vybavena. Během jízdy není dovoleno v autobusech kouřit a požívat alkoholické nápoje ani omamné a návykové látky. Podnapilé osoby a osoby pod vlivem omamných a návykových látek má právo řidič nebo vedoucí zájezdu vyloučit z dopravy kdykoli a kdekoli během cesty, za asistence policie, či jiného příslušného orgánu, a to bez nároku na jakoukoli náhradu.

Autobusy jsou vybaveny WC, které však slouží díky své dispozici spíše jako nouzové řešení. WC v autobusech je možno používat pouze po dohodě s řidičem a dle jeho pokynů, a to pouze ve zcela výjimečných případech. Omezené používání WC v busech souvisí se zákazem jejich vyprazdňování ve většině horských středisek. Po cestě jsou prováděny bezpečnostní a hygienické přestávky v rozsahu asi 15-20 minut na odpočívadlech s WC.

V případě nedostatečného počtu účastníků hromadných zájezdů si vyhrazuje CK právo na kombinaci dopravy. Přesnou informaci o zajištění dopravy mikrobusy nebo minibusy zákazník obdrží s pokyny na cestu. Při dopravě busem negarantujeme plné využití 7 (sedmi) denního skipasu. V případě nutnosti je CK oprávněna stanovit čas odjezdu busu ze střediska dle situace a na základě pokynů dopravce.

Přeprava podléhá zákonným právním normám a přepravním podmínkám daného státu, přes který je uskutečňována.

PŘEDPOKLÁDANÁ ORGANIZACE DOPRAVY U TÝDENNÍCH POBYTŮ (není-li uvedeno jinak):

  • pátek - večerní odjezd z místa odjezdu (převážně Praha – např. Francie cca v 19.30 hod., Itálie cca ve 22.00 hod. - ostatní místa dle objednávky a ev. za příslušnou úhradu)
  • sobota - příjezd a ubytování ve střediscích dle pokynů, převážně od 16.00 do 19.00 hod.
  • sobota - v odjezdový den předávání bytů cca do 10.00 hod., vždy dle pokynů ubytovacích kanceláří, či průvodců v jednotlivých střediscích odjezd ze střediska v odpoledních hodinách
  • neděle - dopoledne příjezd do ČR (Prahy) a dále dle objednávky svozu

V autobuse se sedí podle zasedacího pořádku. Pokud máte individuální přání a požadavky k Vašim místům v autobusu, je nutné je sdělit předem, pokusíme se je splnit. V autobuse je možné si zakoupit občerstvení. Jako další služby mohou být v busech k využití deky pro cestující, zpravidla jedna deka na dvousedačku a wifi signál dle jeho dostupnosti.

Doprava busy je organizována do Itálie a Francie. Do Rakouska ani Švýcarska pravidelnou dopravu zpravidla nezajišťujeme.

ZRUŠENÍ HROMADNÉHO AUTOBUSOVÉHO ZÁJEZDU – PŘEDEM TAKTO NABÍZENÉ AKCE, OZNAČENÉ VE SMLOUVĚ

Uskutečnění některých vybraných zájezdů může být podmíněno dosažením minimálního počtu zákazníků.

Pokud byla realizace zájezdu podmíněna dosažením minimálního počtu zákazníků, je CK oprávněna v případě nedosažení minimálního počtu zákazníků zájezd zrušit. O tom je povinna zákazníka informovat alespoň dvacet dní před zahájením zájezdu v případě cest trvajících déle než šest dní, sedm dní před zahájením zájezdu v případě cest trvajících dva až šest dní, čtyřicet osm hodin před zahájením zájezdu v případě cest trvajících méně než dva dny a neprodleně vrátit zákazníkovi všechny uhrazené platby za zájezd. CK však nevzniká vůči zákazníkovi povinnost k náhradě škody.

Doprava se uskutečňuje luxusními autobusy splňujícími požadavky pro mezinárodní dopravu pro státy EU, s občerstvením, lednicí, videem a WC... Odjezdy jsou zpravidla 1 den před uvedeným dnem nástupu pobytu, převážně pátek večer (dle typu střediska) z Prahy. Odjezd ze středisek převážně s návratem do Prahy následující den po ukončení pobytu. Základní odjezdové místo je Praha. Vzhledem k objemu zavazadlového prostoru a přísným předpisům povolené váhy náprav u autobusů je počet a velikost zavazadel omezena.

Svozová místa:

Město:  nástupní místo
Beroun:  čerpací stanice OMV sever, směr Plzeň (u Kauflandu)
Brno:  Janáčkovo divadlo, parkoviště autobusů ul. Roosveltova
České Budějovice:  parkoviště u Husovy třídy, naproti výstavišti, vedle Peugeotu
Hradec Králové:  Riegrovo náměstí, u vlakového nádraží, nástupiště modré "J"
Chomutov:  autobusové nádraží, Wolkerova ul.
Jablonec nad Nisou:  
Jihlava:  čerpací st. OMV, 111. km dálnice D1 směr Praha
Liberec:  ul. U Nisy, Na Rybníčku
Mladá Boleslav:  čerpací stanicí OMV, Jičínská ulice u hypermarketu Albert
Most:  
Nový Jičín:  
Olomouc:  staré autobusové nádraží u tržnice, parkoviště u Třídy Svobody
Ostrava:  naproti Domu kultury Vítkovice, ulice 28. října
Pardubice:  parkoviště vedle zimního/fotbalového stadionu (u Labe)
Plzeň:  autobusové parkoviště Rychtářka, Štruncovy sady
Poděbrady:  čerpací stanice OMV na D 11, 36 km směr Praha
Praha:  autobusové nádraží Praha Florenc, nástupiště č. 5
Prostějov:  vlak. nádraží, nástupiště "H" u parní lokomotivy, ul. Janáčkova
Rokycany:  
Rozvadov:  Sv. Kateřina, čs. MOL/Mc. Donalds, 144 km D5 směr Německo
Teplice:  
Uherské Hradiště:  
Ústí nad Labem:  zastávka MHD Trmice Globus naproti OBI, Tyršova ul.
Vyškov:  
Zlín:  parkoviště vedle Velkého kina pod konečnou trolejbusů, ul. Mostní

 

DOPRAVA FRANCIE

CENY PRO DOPRAVU DO FRANCIE

2650 Kč / os.

Dítě do 1,99 let - sleva 100%, bez nároku na sedadlo

Cena dopravy obsahuje: 1 místo v autobuse, 1 pár lyží nebo 1 snowboard, 1 tašku na boty, 1 cestovní zavazadlo do 25 kg, 1 palubní zavazadlo do 5kg, pojištění cestujících - léčebných výloh a zavazadel na 100 mil. Kč během přepravy.

 

Svozy - nástupní místa

0                       Praha, Beroun, Plzeň, Rozvadov

300 Kč             Pardubice, Hradec Králové, Poděbrady, Liberec, Mladá Boleslav, České Budějovice, Chomutov, Ústí nad Labem

400 Kč             Brno, Jihlava

500 Kč             Olomouc, Ostrava

1810 Kč           Individuální svoz *

DALŠÍ SLUŽBY

590 Kč              další zavazadlo, lyže, snowboard (kus) **

590 Kč              nadlimitní váha zavazadla **

1000 Kč            příplatek za druhou volnou sedačku ***

290 Kč              podsedák

290 Kč              rezervace konkrétního sedadla

*)     Od dvou osob z jednoho svozového místa

**)    V případě, že celková hmotnost zavazadel překročí maximální povolenou hmotnost, vahrazuje si dopravce právo na odmítnutí zavazadla do přepravy. Zavazadlo může být odmítnuto z přepravy i v případě, že o něm CK nebyla informován před odjezdem, tedy nebylo předem rezervováno.

***)   Ze závažných důvodů nebo v příadě naplnění kapacity autobusu může dopravce tuto službu zrušit. V takovém případě obdrží klient plnou úhradu zpět.


Autobusová doprava je možná pouze u týdenních pobytů - sobota - sobota!

 

TERMÍNY ODJEZDŮ

středisko A / odjezd z ČR

6.12.

13.12.

3.1.

10.1.

17.1.

24.1.

31.1.

6.3.

13.3.

20.3.

27.3.

Flaine

       

*

     

*

*

 

Chamonix

       

*

     

*

*

 

La Plagne

   

*

*

*

*

*

*

*

*

 

La Rosière

 

*

*

*

*

*

*

*

*

*

 

Les Arcs

   

*

*

*

*

*

*

*

*

 

Les Menuires

 

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Méribel - Mottaret

   

*

*

*

*

*

*

*

*

 

Saint François Longchamp

   

*

*

*

   

*

*

   

Tignes

 

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Val Cenis

   

*

*

*

   

*

*

   

Val Thorens

 

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Valmeinier

   

*

*

*

*

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

středisko B / odjezd z ČR

6.12.

13.12.

3.1.

10.1.

17.1.

24.1.

31.1.

6.3.

13.3.

20.3.

27.3.

Alpe d´Huez

   

*

*

*

*

*

*

*

*

 

Auris en Oisans

   

*

*

*

*

*

*

*

*

 

Briançon

 

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Les 2 Alpes

   

*

*

*

*

*

*

*

*

 

Les Orres

   

*

*

*

*

*

*

*

*

 

Les Sybelles

   

*

*

*

*

*

*

*

*

 

Orcières 1850

   

*

*

*

     

*

   

Oz en Oisans

   

*

*

*

*

*

*

*

*

 

Puy Saint Vincent

 

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Risoul

 

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Serre Chevalier

 

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Sestrière (IT)*

 

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Vars

 

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Termíny odjezdů Francie (101,0 KB)

 

Důležitá upozornění:

  • Doprava do středisek je zajištěna primárně zájezdovým autobusem. Dle počtu klientů může být dovoz k ubytovacímu zařízení dále organizován rozovozovými vozy nebo lokálními taxi. Z důvodu logistiky a vytížení autobusu jsou obsluhována vždy 2 až 3 střediska (3 střediska vyjímečně).
  • Svozy z jednotlivých nástupních míst jsou zajištěny při minimálním počtu 4 a více klientů. V případě, že nebude dosaženo minimálního počtu, budou klienti infomováni o nejbližším obsazeném nástupním místu, a to s kompenzací vrácení svozového příplatku. Svozové a rozvozové trasy jsou zajištěny: minibusem, autobusem, osobním automobilem, tranzitem a ve vyjímečných případech vnitrostátní linkovou dopravou, kdy jízdenka bude vždy uhrazena ze strany dopravce. Svozy a rozvozy mohou být zajištěny i skrze třetí stranu, tj. subdodavatele, a to v návaznosti na obsazenosti jednotlivých nástupních míst. 
  • V případě že celková hmotnost zavazadel překročí maximální povolenou hmotnost, vyhrazuje si dopravce právo na odmítnutí zavazadla do přepravy. Zavazadlo může být odmítnuto z přepravy i v případě, že o něm nebyla CK informována před odjezdem, tedy nebylo na dopravě rezervováno.
  • V případě naplnění kapacity autobusu může být rezervace druhého sedadla zrušena ze strany dopravce.

 

PŘEDPOKLÁDANÉ TRASY pro autobusovou DOPRAVU

Mohou být upraveny dle dispozic dopravce.

Praha, Rozvadov, Nürnberg, Karlsruhe, Basel, Bern, Geneva.

Chambery.

Flaine: Clusez, Arachez, Les Carroz, středisko Chamonix: Bonneville, Salanches

Avoriaz: Geneve, Taninges, Montriond (Morzine)

Střediska údolí řeky Isery - Espace Killy, Tignes, La Rossiere, Paradiski, 3Vallée: Geneva, Annecy, Albertville, Moûtiers, Bourg-St-Maurice

Střediska údolí Maurienne - Val Cenis, Les Sybelles, Valmeinier, Valloire, St. Fr. Longchamp: Geneva, Chambery, Montméllian, St. Jean de Maurienne, údolí Maurienne směr Modane a ev. dále

Střediska u Grenoblu - Alpe d´Huez, OZ, Auris, Les 2 Alpes: Geneva–Grenoble, Le Pont de Claix, Vizlille (směr Col du Lottaret) Le Bourg D´Oisans

Střediska jižní Francie Serre Chevallier, Vars, Risoul, Les Orres a italské středisko Sestriére: přes Rakousko a Itálii.

Praha, Rozvadov, Mnichov, Innsbruck nebo Dolní Dvořiště, Linz, Salzburg, Innsbruck, dále Brenner, směr na Veronu, Milano, Torino, Montgenevre, Briancon, Guillestre, Embrun a ev. dále

ITÁLIE                   2350 Kč

SANTA CATERINA, BORMIO, LIVIGNO

APRICA, TONALE, PONTE DI LEGNO, PEJO, MARILLEVA - FOLGARIDA

MONTE BONDONE

VAL DI FIEMME 

SESTRIERE  2650 Kč podmínky jako Francie,

Svozy pro Itálii jsou zdarma, podmínka pro nástupní místo je minimální počet klientů 5os.

nástupní místa: Beroun (čerpací stanice ÖMV na dálnici D5), Brno, Hradec Králové, Jablonec nad Nisou, Jihlava (čerpací stanice ÖMV na dálnici D1), Liberec, Mladá Boleslav, Most, Nový Jičín (čerpací stanice LXM Group na dálnici), Olomouc, Ostrava, Pardubice, Plzeň, Poděbrady (čerpací stanice ÖMV na dálnici D11), Praha, Prostějov, Rokycany, Teplice, Uherské Hradiště, Ústí nad Labem, Vyškov, Zlín

TERMÍNY ODJEZDŮ:

odjezdové dny z ČR:
13.12., 10.01., 17.01., 24.1., 31.01., 07.02., 14.02., 21.02., 28.02., 06.03., 13.03., 20.03., 27.03.

časový harmonogram autobusové dopravy:
odjezd z ČR v pátek dle svozového místa ve večerních hodinách (např. Praha ve 22.00), příjezd do pobytového místa v sobotu zpravidla mezi 8. a 13. hodinou, odjezd z pobytového místa následující sobotu zpravidla mezi 15. a 20. hodinou, návrat do ČR v neděli v ranních či dopoledních hodinách (Praha zpravidla okolo 6.00). Výše uvedené časy jsou pouze předběžné. Přesný čas a místo odjezdu z ČR obdrží klient v odjezdových pokynech.

*  v termínu pobytu 16.12.-23.12. je výjimečně odjezd z pobytového místa následují pátek tj. 22.12. ve večerních hodinách, přičemž ubytování je klientovi k dispozici až do odjezdu autobusu, návrat do ČR v sobotu v ranních či dopoledních hodinách (Praha okolo 08.00)

Autobusová doprava je možná pouze u týdenních pobytů - sobota - sobota!

Talpa logo

CK Talpa spol s.r.o.

Zapova 14
150 00 Praha 5

Otevírací doba

ZAVŘENO

Ačcka
Dotazy a objednávky
257 310 901
Nebo emailem
info@talpa.cz

Máte dotaz?

Talpa logo